Õppe- kasvatustöö

Vändra Lasteaed asub Pärnu maakonnas Vändra  alevis.

Lasteaed on avatud 7.00 – 18.30.

Vändra Lasteaed on 11-rühmaline lasteaed, mis tegutseb kahes majas ja moodulrühmas. Lasteaias on kolm sõimerühma 7 aiarühma ja tasandusrühm, kus töötavad eripedagoogilise täiendõppe läbinud õpetajad ning kaks õpetaja abi.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

Missioon – Oleme jätkusuutliku, motiveeriva õpi- ja mängukeskkonnaga lasteaed, kes toetab iseendaga toimetuleva isiksuse kujunemist.

Visioon– Vändra Lasteaed loob igale lapsele koostöös lapsevanemate ja huvigruppidega võimalused kvaliteetse alushariduse omandamiseks, kujundades selliseid teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid, mis võimaldavad lastel jätkata haridusteed iseseisva ja vastutustundliku ühiskonna liikmena.

Vändra Lasteaia personal peab igapäeva töös ja suhetes oluliseks järgmisi väärtusi:

TURVALISUS – kokkulepitud reeglid ja kodukord, konfidentsiaalsus huvigruppide vahel, tervise ja ohutuse tagamine igapäevaselt

KOOSTÖÖ – positiivne, arvestav ja eelarvamustevaba suhtumine ning suhtlemine, sõbralikkus, vastutulelikkus ja viisakus laste, lastevanemate, koostööpartnerite ning kolleegide suhtes, otsustamine konsensuse saavutamise kaudu

PROFESSIONAALSUS – tulemustele ja kvaliteedile orienteeritus, tegutsemine eesmärgi nimel, asjade lõpuleviimine, elukestev õppimine- tahe õppida, initsiatiiv teha rohkem ja paremini kui nõutakse.

LOOVUS – võime lahendada keerulisi ja enneolematuid olukordi originaalselt ja uudselt, tegutsemis- ja tegemisrõõm, oskus ümber kehastuda vastavalt olukorrale.

AVATUS – arvestamine ja tolerantsus huvigruppide vahel, valmidus muutuda, uute ideede pakkumine ning rakendamine, oma kogemuste jagamine ja teiste kogemustest õppimine.

Vändra Lasteaia lapsevanemad peavad igapäeva suhetes ja tegevustes oluliseks järgmisi väärtusi:
TURVALISUS, HOOLIVUS, AUSUS, SÕBRALIKKUS, VIISAKUS

Õppeaasta üldeesmärk püstitatakse ja kinnitatakse iga aasta augustikuus pedagoogilise nõukogu poolt. Üldeesmärk viiakse ellu läbi lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse, arvestades laste üldoskusi, huvisid ja ühiskonna mõjutusi.

Lasteaia ürituste plaan koostatakse iga aasta augustikuus pedagoogilise nõukogu poolt. Lasteaia ürituste plaani koostamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta eesmärkidest, traditsioonilistest üritustest ja rahvuslikest tähtpäevadest.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koostab rühmameeskond kuuplaani lähtudes lasteaia õppekavast ja rühma tegevuskavast.

Rühma kuuplaan on lapsevanemale kättesaadav rühma riietusruumis.
Muusikategevusi viivad läbi lasteaia muusikaõpetajad, kes viivad läbi ka sõimerühma laste liikumistegevusi. Liikumistegevusi alates 3-ndast eluaastast viib läbi liikumisõpetaja. Lasteaial on oma eripedagoog-logopeed, tasandusrühma logopeed ja tervisedendaja, kelle abiga toimub erivajadustega laste toetamine ja tervisedenduslik töö. Ajaliselt on ära määratud muusika- ja liikumistegevuste algused. Teisi õppetegevusi võib õpetaja alustada vastavalt oma rühma tegemistele. Õpetajal on õigus varieerida oma tegevuste liike sõltuvalt teemast, huvist, saadaolevast materjalist ja võimalustest.

Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, kuhu kuuluvad erineva valdkonna töötajad, kes teevad kaks korda aastas tööplaani, mis sisaldab tervist edendavaid tegevusi nii lastele kui personalile.

Lasteaias on moodustatud nõustamise tugigrupp, kuhu kuuluvad juhtkond ja erialaspetsialistid, kes tegelevad individuaalsete juhtumitega rühma meeskonna poolt märgatud probleemi puhul. Vastavalt vajadusele kaasatakse teisi spetsialiste väljaspool asutust (Pärnu Rajaleidjast, alevivalitsusest jms) .

Vändra Lasteaed juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

VÄNDRA LASTEAIA  ÕPPEKAVA ON ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS PABERKANDJAL LASTEAIAS . LAPSEVANEMAL VÕIMALUS KOHAPEAL LUGEDA.

Viimati lisatud pildid:

22323658_1637050316325463_883995169_o 22292465_1637050662992095_1774748622_o 22323576_1637050646325430_593898963_o (1) 22323576_1637050646325430_593898963_o 22290838_1637050396325455_1093388881_o 22291090_1637050576325437_220496415_o 22292394_1637050469658781_1966370891_o 22281258_1637050379658790_812142002_o 22281286_1637050676325427_1079545878_o 22290740_1637050442992117_542675591_o
bottom